Copyright (c) 2012 Itsubaki Yoshihisa no AI
Broken canvas...