Copyright (c) 2021 Vadrya Pokshtya (rules) New Game no AI no Sound Edit
Broken canvas...